پیشنهاد میشو کلیه محققین و دانشجویان عزیز در مقاطع مختلف  جهت موفقیت و دقت هرچه بیشتر در انجام...
30000
قیمت : 22000 تومان
در کارخانه های کنسرو سازی یکی از آزمون های مهم و حساس در تایید مواد اولیه ، تایید درب و قوطی...
250000
قیمت : 20000 تومان
یکی از مسئولیت های مهم واحد  QC تایین روش پایش دستگاه دربندی و مستند سازی فعالیت هاییست که بر...
قیمت : 30000 تومان